Sirenat e jashtme dhe të brendshme

Sirenat e brendshme dhe të jashtme shërbejnë për alarmim në raste kur detektohet ndonjë gjendje alarmi.


Sirena e brendshme
shërben për alarmim brenda objektit kurse ato të jashtmet jasht objektit.


Sirenat e jashtme
zakonisht janë të paisura me shtëpiza të mbrojtura nga lagështia, kanë elektronik
përkatëse me furnizim vetanak (me mbushës baterie), janë të paisura me tamper ndërprerës që shërben në rast të këputjes së kabllos, shkuljes prej murit apo hapjes së kapakut të zgjoj sistemin dhe të alarmoj.